(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 02.11.2021 - 10:09, Güncelleme: 02.11.2021 - 10:09

SEYDİŞEHİR KIŞLASI (1804)

 

SEYDİŞEHİR KIŞLASI (1804)

Tarihçi Ercan Arslan Araştırması
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">III.Selim D&ouml;neminde Nizam-ı Cedit ordusunun kurulmasından sonra Seydişehir&rsquo;deki 200 neferlik yeni&ccedil;eri ortası buraya bağlandı. Nizam-ı Cedid sisteminin Anadolu&rsquo;da yaygınlaştırılması bağlamında inşa edilen asker&icirc; binalardan biri de Seydişehir kışlasıdır. 24 Temmuz 1803 (4 Rebiy&uuml;lahir 1218) tarihli bir kayıtta M&uuml;hendis Ahmed ve Mustafa tarafından, &nbsp;Seydişehir&rsquo;de bir t&uuml;fenk&ccedil;i kışlasının inşa edileceği bilgisi yer almaktadır. 7 Eyl&uuml;l 1803 (20 Cemaziyelevvel 1218) tarihli bir başka yazıda, Karaman Beylerbeyisi Abdurrahman Paşa marifetiyle &Uuml;sk&uuml;dar Ocağı i&ccedil;in Beyşehir sancağından yazılan piyade neferlerinin mahallinde talim yapabilmeleri i&ccedil;in Seydişehir&rsquo;de bir kışla inşasına başlandığı belirtilmişti. Anlaşılan o ki bu kışlanın yapımı 1804 yılında tamamlanmıştı.</span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Bug&uuml;ne kadar Seydişehir Kışlasına dair yapılan araştırmalarda III.Selim Devrinde yaptırılan kışla kitabesine ulaşılamadığı, ancak Hicri 1250 tarihli sonradan yaptırılan başka bir kışla kitabesinin bug&uuml;n Muallimhane Camiinin kıble duvarında muhafaza edildiği bilgisi genel kabul g&ouml;rm&uuml;şt&uuml;. Biz de bu kanaatte idik. Bu kitabe metni ş&ouml;yledir: </span></span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">&ldquo; Bu şehre kışla b&uuml;ny&acirc;d eyledi t&acirc; kim der&ucirc;nunda</span></span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Ne k&acirc;bil s&ouml;yleşe anlarla ceyş-i d&uuml;şmen-i bed-h&acirc;h</span></span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Cih&acirc;da b&ouml;yle ṣarf-ı himmet itdikce dil&icirc;r&acirc;ne</span></span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Ne b&acirc;l&acirc; kışla kim meşk-ı cih&acirc;da oldı cevl&acirc;n-g&acirc;h&rdquo;&nbsp; 1250</span></span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Fırat &Uuml;niversitesi M&uuml;hendislik Fak&uuml;ltesi İnşaat M&uuml;hendisliği B&ouml;l&uuml;m&uuml; &Ouml;ğretim &Uuml;yelerinden A.Tevfik Bildik Bey&rsquo;in dikkati sayesinde Seydişehir Tarihi&rsquo;ne &ouml;nemli bir katkı sunulmuştur. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizim &ldquo;Salnamelerde Seydişehir&rdquo; adlı uzunca yazımızı inceleyen Tevfik Bey, yazıda ge&ccedil;en kitabenin d&ouml;rtl&uuml;ğ&uuml;ne odaklanarak burada bir uyumsuzluk olduğu hissine kapılmıştır. Devamla bunun bir b&uuml;t&uuml;n&uuml;n par&ccedil;ası olabileceği d&uuml;ş&uuml;ncesiyle araştırmaya başlamıştır. İhya Efendi Divanı&rsquo;nı incelediğinde şiirin tamamına &ldquo;Tarih-i Kışla Der Seydişehri&rdquo; başlığı altında ulaşmıştır. Ayrıca kitabenin tarih kısmındaki rakamlar arasındaki orantısızlıktan ş&uuml;phelenerek araştırıcıların 1250 diye okuduğu tarihin aslında 1219 olduğunu, ikiden sonraki birin kırıldığını, dokuzun bacağının kırıldığını, sonda bizim sıfır diye okuduğumuz noktanın mermer malzemeden kaynaklı bir delik olduğunu&nbsp; ve tarihle ilgisinin bulunmadığını, dolayısıyla tarihin 1219 olduğunu tespit etmiştir. Kitabenin&nbsp; son mısraında ge&ccedil;en; &ldquo;Ne (55) b&acirc;l&acirc; (34) kışla (435) kim (70) meşk (440) cihade (18) oldı (51) cevlangah (116)&rdquo;&nbsp; kelimelerinin ebced hesabıyla harf değerleri toplamının da Hicri 1219 &lsquo;a tekab&uuml;l ettiği anlaşılmaktadır. İhya Divanın da ge&ccedil;en &ldquo;Tarih-i Kışla Der Seydişehri&rdquo; şiirinin tamamı ş&ouml;yledir:</span></span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">T&acirc;r&icirc;h-i Kışla Der-Seyd&icirc;şehri</span></span></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Hıd&icirc;vv-i ḥ&uuml;km-r&acirc;n-ı ḥeft kişver ş&acirc;h-ı efser/ Sel&icirc;m H&acirc;n-ı kerem-ver z&icirc;ver-i taẖt-ı hil&acirc;fetg&acirc;h</span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">İd&uuml;b tert&icirc;b esb&acirc;b-ı gaz&acirc;ya himmet-i v&acirc;l&acirc;/ P&uuml;r oldı &nbsp;evs&acirc;f-ı Şeh-i ẕ&icirc;-ş&acirc;n ile efv&acirc;h</span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Bu şehre kışla b&uuml;ny&acirc;d eyledi t&acirc; kim der&ucirc;nunda</span></span></strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">/ C&uuml;y&ucirc;ş-ı m&uuml;slim&icirc;n i‛m&acirc;l-i harb u darb ide her g&acirc;h</span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Ṣalar ihl&acirc;ke ẖaṣmı her biri ş&icirc;r&acirc;ne ol ceyş&icirc;n/ Ad&uuml;vv-i d&uuml;nb&acirc;le-c&uuml;nb&acirc;n kar&icirc;b oldukca &ccedil;&uuml;n r&ucirc;b&acirc;h</span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Deh&acirc;n-ı her t&uuml;fenge harbeler g&ucirc;y&acirc; zeb&acirc;n olmuş/ <strong>Ne k&acirc;bil s&ouml;yleşe anlarla ceyş-i d&uuml;şmen-i bed-h&acirc;h</strong></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">P&uuml;r olmuş nev nih&acirc;l&acirc;n ẓaferle ḳışlanın ṣaḥnı/ T&uuml;feng &uuml;zre degil merk&ucirc;z olanlar ḥarbe-i c&acirc;ng&acirc;h</span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Cih&acirc;da b&ouml;yle ṣarf-ı himmet itdikce dil&icirc;r&acirc;ne</span></span></strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">/ Şeh-i ẕ&icirc;-ş&acirc;ne olsun taht-ı Osm&acirc;nı n&icirc;ş&icirc;meng&acirc;h</span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Felekde s&ouml;yledim İhy&acirc; iki t&acirc;r&icirc;h-i garr&acirc; kim/ Sez&acirc;dır olmaga her vechle nakş-ı ceb&icirc;n-i m&acirc;h</span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Bu nev derg&acirc;hı Seyd&icirc;şehrine Sult&acirc;n Sel&icirc;m yapdı/ <strong>Ne b&acirc;l&acirc; kışla kim meşk-ı cih&acirc;da oldı cevl&acirc;n-g&acirc;h</strong></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">1219/1804</span></span></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Şerif Yayha İhya Efendi Galata&rsquo;daki Arap Camii İmamı Mehmed Efendi&rsquo;nin oğludur. Doğum Tarihi 1742/43 t&uuml;r.</span></span><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"> &ldquo;İhya Divanı&rdquo; adlı eseri meşhurdur. </span></span><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">S&uuml;leym&acirc;niye Medresesinde m&uuml;derrislik g&ouml;revindeyken H.1228/1812 tarihinde vefat etmiştir.</span></span><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"> M</span></span><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">ezarı Kasımpaşa&rsquo;da &Ccedil;&ouml;r&uuml;kl&uuml;k Kabristanı&rsquo;nda bulunmaktadır. Muallimhane Camii duvarındaki kitabenin III.Selim Devrinde yaptırılan kışlanın kitabesi olduğu konusundaki katkılarından dolayı değerli &ouml;ğretim &uuml;yesi Abdullah Tevfik Bildik Bey&rsquo;e teşekk&uuml;rlerimi ifade etmek istiyorum.(A.Tevfik Bildik ile&nbsp; yapılan 25 Ekim 2021 tarihli g&ouml;r&uuml;şme, Mehmet Halil Erzen, İhy&acirc; D&icirc;v&acirc;nı ve Tahl&icirc;li (İnceleme- Tahl&icirc;l-Tenkitli Metin),Doktora Tezi, Van 2012, Ayşe Değerli ,</span></span><strong> </strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Seydişehir (Fizik&icirc; Ve Sosyoekonomik Yapı) 1305-1920, Konya 2013, Mehmet &Ouml;nder, Seydişehir Tarihi, Konya 1986, Ercan Arslan, &ldquo;Konya Salnamelerinde Seydişehir 1868-1914&rdquo;, Merhaba Akademik Sayfalar,&Ouml;zel Sayı, Cilt 19,Sayı 37,Konya 2020)</span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><img alt="" src="http://www.toroslargazetesi.com.tr/resimler/images/DSC_0188.JPG" style="height:360px; width:640px" /></span></span></span></span></p>
Tarihçi Ercan Arslan Araştırması
<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">III.Selim D&ouml;neminde Nizam-ı Cedit ordusunun kurulmasından sonra Seydişehir&rsquo;deki 200 neferlik yeni&ccedil;eri ortası buraya bağlandı. Nizam-ı Cedid sisteminin Anadolu&rsquo;da yaygınlaştırılması bağlamında inşa edilen asker&icirc; binalardan biri de Seydişehir kışlasıdır. 24 Temmuz 1803 (4 Rebiy&uuml;lahir 1218) tarihli bir kayıtta M&uuml;hendis Ahmed ve Mustafa tarafından, &nbsp;Seydişehir&rsquo;de bir t&uuml;fenk&ccedil;i kışlasının inşa edileceği bilgisi yer almaktadır. 7 Eyl&uuml;l 1803 (20 Cemaziyelevvel 1218) tarihli bir başka yazıda, Karaman Beylerbeyisi Abdurrahman Paşa marifetiyle &Uuml;sk&uuml;dar Ocağı i&ccedil;in Beyşehir sancağından yazılan piyade neferlerinin mahallinde talim yapabilmeleri i&ccedil;in Seydişehir&rsquo;de bir kışla inşasına başlandığı belirtilmişti. Anlaşılan o ki bu kışlanın yapımı 1804 yılında tamamlanmıştı.</span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Bug&uuml;ne kadar Seydişehir Kışlasına dair yapılan araştırmalarda III.Selim Devrinde yaptırılan kışla kitabesine ulaşılamadığı, ancak Hicri 1250 tarihli sonradan yaptırılan başka bir kışla kitabesinin bug&uuml;n Muallimhane Camiinin kıble duvarında muhafaza edildiği bilgisi genel kabul g&ouml;rm&uuml;şt&uuml;. Biz de bu kanaatte idik. Bu kitabe metni ş&ouml;yledir: </span></span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">&ldquo; Bu şehre kışla b&uuml;ny&acirc;d eyledi t&acirc; kim der&ucirc;nunda</span></span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Ne k&acirc;bil s&ouml;yleşe anlarla ceyş-i d&uuml;şmen-i bed-h&acirc;h</span></span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Cih&acirc;da b&ouml;yle ṣarf-ı himmet itdikce dil&icirc;r&acirc;ne</span></span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Ne b&acirc;l&acirc; kışla kim meşk-ı cih&acirc;da oldı cevl&acirc;n-g&acirc;h&rdquo;&nbsp; 1250</span></span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Fırat &Uuml;niversitesi M&uuml;hendislik Fak&uuml;ltesi İnşaat M&uuml;hendisliği B&ouml;l&uuml;m&uuml; &Ouml;ğretim &Uuml;yelerinden A.Tevfik Bildik Bey&rsquo;in dikkati sayesinde Seydişehir Tarihi&rsquo;ne &ouml;nemli bir katkı sunulmuştur. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizim &ldquo;Salnamelerde Seydişehir&rdquo; adlı uzunca yazımızı inceleyen Tevfik Bey, yazıda ge&ccedil;en kitabenin d&ouml;rtl&uuml;ğ&uuml;ne odaklanarak burada bir uyumsuzluk olduğu hissine kapılmıştır. Devamla bunun bir b&uuml;t&uuml;n&uuml;n par&ccedil;ası olabileceği d&uuml;ş&uuml;ncesiyle araştırmaya başlamıştır. İhya Efendi Divanı&rsquo;nı incelediğinde şiirin tamamına &ldquo;Tarih-i Kışla Der Seydişehri&rdquo; başlığı altında ulaşmıştır. Ayrıca kitabenin tarih kısmındaki rakamlar arasındaki orantısızlıktan ş&uuml;phelenerek araştırıcıların 1250 diye okuduğu tarihin aslında 1219 olduğunu, ikiden sonraki birin kırıldığını, dokuzun bacağının kırıldığını, sonda bizim sıfır diye okuduğumuz noktanın mermer malzemeden kaynaklı bir delik olduğunu&nbsp; ve tarihle ilgisinin bulunmadığını, dolayısıyla tarihin 1219 olduğunu tespit etmiştir. Kitabenin&nbsp; son mısraında ge&ccedil;en; &ldquo;Ne (55) b&acirc;l&acirc; (34) kışla (435) kim (70) meşk (440) cihade (18) oldı (51) cevlangah (116)&rdquo;&nbsp; kelimelerinin ebced hesabıyla harf değerleri toplamının da Hicri 1219 &lsquo;a tekab&uuml;l ettiği anlaşılmaktadır. İhya Divanın da ge&ccedil;en &ldquo;Tarih-i Kışla Der Seydişehri&rdquo; şiirinin tamamı ş&ouml;yledir:</span></span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">T&acirc;r&icirc;h-i Kışla Der-Seyd&icirc;şehri</span></span></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Hıd&icirc;vv-i ḥ&uuml;km-r&acirc;n-ı ḥeft kişver ş&acirc;h-ı efser/ Sel&icirc;m H&acirc;n-ı kerem-ver z&icirc;ver-i taẖt-ı hil&acirc;fetg&acirc;h</span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">İd&uuml;b tert&icirc;b esb&acirc;b-ı gaz&acirc;ya himmet-i v&acirc;l&acirc;/ P&uuml;r oldı &nbsp;evs&acirc;f-ı Şeh-i ẕ&icirc;-ş&acirc;n ile efv&acirc;h</span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Bu şehre kışla b&uuml;ny&acirc;d eyledi t&acirc; kim der&ucirc;nunda</span></span></strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">/ C&uuml;y&ucirc;ş-ı m&uuml;slim&icirc;n i‛m&acirc;l-i harb u darb ide her g&acirc;h</span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Ṣalar ihl&acirc;ke ẖaṣmı her biri ş&icirc;r&acirc;ne ol ceyş&icirc;n/ Ad&uuml;vv-i d&uuml;nb&acirc;le-c&uuml;nb&acirc;n kar&icirc;b oldukca &ccedil;&uuml;n r&ucirc;b&acirc;h</span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Deh&acirc;n-ı her t&uuml;fenge harbeler g&ucirc;y&acirc; zeb&acirc;n olmuş/ <strong>Ne k&acirc;bil s&ouml;yleşe anlarla ceyş-i d&uuml;şmen-i bed-h&acirc;h</strong></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">P&uuml;r olmuş nev nih&acirc;l&acirc;n ẓaferle ḳışlanın ṣaḥnı/ T&uuml;feng &uuml;zre degil merk&ucirc;z olanlar ḥarbe-i c&acirc;ng&acirc;h</span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Cih&acirc;da b&ouml;yle ṣarf-ı himmet itdikce dil&icirc;r&acirc;ne</span></span></strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">/ Şeh-i ẕ&icirc;-ş&acirc;ne olsun taht-ı Osm&acirc;nı n&icirc;ş&icirc;meng&acirc;h</span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Felekde s&ouml;yledim İhy&acirc; iki t&acirc;r&icirc;h-i garr&acirc; kim/ Sez&acirc;dır olmaga her vechle nakş-ı ceb&icirc;n-i m&acirc;h</span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Bu nev derg&acirc;hı Seyd&icirc;şehrine Sult&acirc;n Sel&icirc;m yapdı/ <strong>Ne b&acirc;l&acirc; kışla kim meşk-ı cih&acirc;da oldı cevl&acirc;n-g&acirc;h</strong></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">1219/1804</span></span></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Şerif Yayha İhya Efendi Galata&rsquo;daki Arap Camii İmamı Mehmed Efendi&rsquo;nin oğludur. Doğum Tarihi 1742/43 t&uuml;r.</span></span><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"> &ldquo;İhya Divanı&rdquo; adlı eseri meşhurdur. </span></span><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">S&uuml;leym&acirc;niye Medresesinde m&uuml;derrislik g&ouml;revindeyken H.1228/1812 tarihinde vefat etmiştir.</span></span><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"> M</span></span><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">ezarı Kasımpaşa&rsquo;da &Ccedil;&ouml;r&uuml;kl&uuml;k Kabristanı&rsquo;nda bulunmaktadır. Muallimhane Camii duvarındaki kitabenin III.Selim Devrinde yaptırılan kışlanın kitabesi olduğu konusundaki katkılarından dolayı değerli &ouml;ğretim &uuml;yesi Abdullah Tevfik Bildik Bey&rsquo;e teşekk&uuml;rlerimi ifade etmek istiyorum.(A.Tevfik Bildik ile&nbsp; yapılan 25 Ekim 2021 tarihli g&ouml;r&uuml;şme, Mehmet Halil Erzen, İhy&acirc; D&icirc;v&acirc;nı ve Tahl&icirc;li (İnceleme- Tahl&icirc;l-Tenkitli Metin),Doktora Tezi, Van 2012, Ayşe Değerli ,</span></span><strong> </strong><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Seydişehir (Fizik&icirc; Ve Sosyoekonomik Yapı) 1305-1920, Konya 2013, Mehmet &Ouml;nder, Seydişehir Tarihi, Konya 1986, Ercan Arslan, &ldquo;Konya Salnamelerinde Seydişehir 1868-1914&rdquo;, Merhaba Akademik Sayfalar,&Ouml;zel Sayı, Cilt 19,Sayı 37,Konya 2020)</span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><img alt="" src="http://www.toroslargazetesi.com.tr/resimler/images/DSC_0188.JPG" style="height:360px; width:640px" /></span></span></span></span></p>
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve toroslargazetesi.com.tr sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.